کاشت مو باالیاف نانوی بایوفایبر

کاشت مو باالیاف نانوی بایوفایبر
کلینیک صنم ودکتراشرف زاده وانجام تکنیک بایوفایبر برای کاشت مو