تکنیک سابسیژن

تکنیک سابسیژن

ساب سیژن چیست وچه کاربردهایی دارد

ساب سیژن یعنی آزاد کردن  بافت های فیبروتیک توسط  سوزنهای خاصی بنام سوزن نوکور

 این عمل بویژه برای درمان جوشگاههای عمیق ،کاربرد دارد.

یک عامل مهم فرورفتگی در جوشگاههای آکنه ، وجود چسبندگی ها و فیبروز زیر آنهاست که موجب  کشیدگی به سمت داخل و فرورفتگی می باشد.

همچنین در مورد چینهای عمیق  مثلا در ناحیه خط خنده یا خط اخم بین ابروها،شکستگی الیاف کلاژن و الاستین در عمق چین و بروز فیبروز یکی از علل پایدار ماندن این چینهاست و بازکردن این الیاف در عمق چین میتواند اثر مفیدی در کاستن از عمق این چینها داشته باشد، بدون

اینکه فیلر در عمق چین وارد شود.

ساب سیژن روش بسیار موثری برای بهبود  فرورفتگی ها و به داخل کشیده شدنهای اسکارهای آکنه است